شرایط همکاری


شرایط پذیرش، یادداشت‌ها و مقاله‌های تحلیلی و پژوهشی برای نسخه‌ی چاپی هفته‌نامه و وبسایت نیمرخ:

1. مقاله‌‌ها و مطلب‌های که مرتبط به زنان باشند یا توسط زنان در هر عرصه‌ی نوشته شده باشند؛

2. مقاله‌ها و مطلب‌های که خلاف ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری باشند، پذیرفته نمی‌شوند؛

3. مقاله‌ها و مطلب‌های اهانت‌آمیز به گروه‌های فرهنگی، قومی و جنسیتی، نشر نمی‌گردند؛

4. مقاله‌ و مطلب از سوی خود نویسنده یا به‌همراه توضیحی از نویسنده فرستاده شود؛

5. مقاله‌ها و مطلب‌های که فرستاده می‌شود، در جای دیگری نشر نشده باشند؛

6. مقاله‌ها و مطلب‌های که فرستاده می‌شوند، به لحاظ محتوایی اهمیت چاپ و نشر را داشته باشند؛

7. مقاله‌ها و مطلب‌های که پیام روشن و متن روان داشته باشند؛

8. مقاله‌ها و یادداشت‌ها دست کم از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ واژه داشته باشند؛

9. مقاله‌ها و یادداشت‌های که می‌فرستید باید تیتر اصلی و سوتیتر داشته باشند؛

10. مقاله‌ها و یادداشت‌ها با شهرت مختصر نویسنده و یک قطعه‌ عکس با کیفیت همراه باشد؛

11. اگر مقاله ارسالی‌تان ترجمه است باید لینک متن اصلی همراه متن ارسال گردد؛

12. مقاله به فایل Word ارسال گردد، ارسال مقاله به فایل PDF پذیرفته نمی‌شود؛

13. مقاله بعد از دریافت به هیأت تحریر سپرده می‌شود، پس از رد یا تأیید قابل نشر می‌باشد؛

14. نیمرخ در ویرایش متن دست باز دارد.


مطالب ارسالی تان را با توجه به نکات بالا به آدرس الکترونیکی [email protected] ارسال کنید.