برچسب: برابری جنسیتی

زنان و ضرورت شجاعت و خودباوری

افغانستان کشوری‌ست با آرزوهای سرکوب‌‌شده و پروسه‌های شکست‌‌خوردۀ فراوان در مسیر تاریخ‌اش. برابری زنان با مردان و حضور هم‌‌سطح و فارغ از تبعیض آن‌ها در اجتماع و سیاست یکی از ...

مادربزرگم

شریف آزرم «مرا دلی‌ست چو اوراق گل به دامن باد هزااار قطعه و با هر یک اضطراب دگر!   طالب آملی به بیست سال پیش فکر می‌کنم، به روزگاری که هنوز ...

صفحه 1 از 2 1 2