برچسب: فقر و بیکاری

دو سال سایۀ فقر و وحشت بر زنده‌گی زنان نظامی در افغانستان

پیش از تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، بیش از 6300 زن، عضویتِ ارتش، پولیس و امنیت ‌ملی افغانستان را داشتند و در بخش‌های مختلف نظامی، به شمول نیروهای کماندو، هوایی و واحدهای جلوگیری از خشونت‌های ...

معنای نان

وقتی از او پرسیدم چند افغانی کار کرده است؟ بدون هیچ مکثی گفت: «9 دانه نان کار کردم» بعد لبخندی زد و بند سمت چپ بیکش را روی بازویش جابجا کرد ...

صفحه 1 از 3 1 2 3