برچسب: فقر

سوره‎‌ی امید

روزی که به عنوان استاد وارد صنف شدم، استاد رحمتی هم آمده بود، از آن روز بیشتر از هشت سال می‌گذرد، ولی در جریان درس‌دادن آن لب‌خندهای استاد را هرگز ...